Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft
Kontakt os: 86327000

Generel information

Om os

Henvisning

Vores klinik er en psykiatrisk speciallægepraksis for voksne over 18 år. Vi har et såkaldt ydernummer via Region Midtjylland og behandlingen er gratis, hvis du har en henvisning fra din egen læge. Der kan ikke bestilles tid ved at skrive til Lægevejen.dk. Klinikken bedes kontaktes i telefontiden.

Ventetid

Din henvisning giver dig ret til at søge behandling hos alle praktiserende psykiatere med ydernummer i Danmark, og undertiden kan der være betydelig forskel i ventetiden. Ventetiderne for region Midtjylland kan findes her ventetid hos psykiatere.

Sygdom/Covid-19

I tilfælde af smitsom sygdom herunder mistanke eller bekræftet smitte med Covid-19, må du ikke møde op, men skal kontakte os i telefontiden med henblik på at aftale ny tid eller videokonsultation.

Generelt om behandlingsforløbet

Til første samtale skal der beregnes cirka 45 - 50 minutter. Samtalen vil danne baggrund for udformning af et eventuelt videre behandlingsforløb.
De følgende samtaler vil som hovedregel have en varighed af 20 - 25 minutter. En henvisning omfatter som udgangspunkt 10 konsultationer.

Tidsreservation, afbud og receptfornyelse 

Henvendelser vedrørende ovenstående foretages ved telefonisk kontakt i telefontiden. Hvis du har fået adgang til Lægevejen.dk kan du også sende os en kort besked denne vej.

Afbud/udeblivelser/forventninger

Udeblivelser uden forudgående afbud vil føre til afslutning af behandlingsforløbet, hvis du ikke henvender dig for ny tid inden en uge. Dette skyldes, at der er rigtig mange patienter, der gerne vil have tider, og at vi ikke finder det rimeligt i forhold til andre patienter, som må vente i måneder på at få en tid.

Akkreditering

Praksis deltog i akkrediteringsprocessen med Den Danske Kvalitetsmodel og blev akkrediteret uden anmærkninger.

Persondatapolitik

I forløbet indsamles en række personoplysninger til brug for behandlingen i henhold til praksis privatlivspolitik, der kan findes under menu punktet "Information".

Klinikinformation

Praksis ligger i stueetagen.  

Handicapparkering findes lige udenfor indgangsdøren.

Gratis parkering. Der kan også parkeres overfor ved Fregatten Jylland

Kim og Lone er i praksis fra mandag til torsdag.

 

Telefontider

Mandag
Kl. 8-9 & 12-12.30
Tirsdag
Kl. 8-9 & 12-12.30
Onsdag
Kl. 8-9 & 12-12.30
Torsdag
Kl. 8-9 & 12-12.30
Fredag
Lukket

Åbningstider

Mandag
Kl. 8-16
Tirsdag
Kl. 8-18
Onsdag
Kl. 8-16
Torsdag
Kl. 8-16
Fredag
Lukket

Hvem er vi

Kim Vestberg

Kim Vestberg

Speciallæge i psykiatri

Kim Vestberg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1991, han blev speciallæge i psykiatri i 2004. Kim har specialviden indenfor behandling af depression og bipolar lidelse, afhængighedssygdomme og psykoterapi, og har suppleret sin uddannelse med en 3-årig psykoanalytisk psykoterapeutisk uddannelse i København. Han er bl.a. medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab og Den Danske Lægeforening,

Læs mere →
Lone Thor

Lone Thor

Sygeplejerske

Lone Thor er psykiatrisk sygeplejerske og har været ansat i klinikken siden 2014. Hun arbejder som konsultationssygeplejerske i klinikken. Hun har været ansat i psykiatrien i Region Midtjylland siden 1991. Hun har supplerende uddannelse indenfor kognitiv terapi, stressbehandling, søvnbehandling og har særlig viden indenfor ADD/ADHD, personlighedstestning og meget mere.

Læs mere →
Ea Christine Nørgaard Hansen

Ea Christine Nørgaard Hansen

Psykiatrisk specialpædagog

Lægevejen

Hvis du er i et igangværende forløb i klinikken, kan du via Lægevejen.dk sende kortfattede e-mails. Kontakt klinikken om oprettelse af adgang.

Du skal IKKE bruge Lægevejen.dk hvis du skal aflyse eller ændre en tid.

Hjælp til login her.

Information

Her er nogle praktiske oplysninger om vores praksis

Vi har en målsætning om at vores patienter har henvendt sig til os pga. eget behov og ønske, og naturligvis har oplevelse at vores behandling er til gavn og nytte. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, er det vigtigt, at du siger dette til os, så vi sammen kan vurdere om vi kan lave ændringer i behandlingsforløbet eller må afslutte forløbet på en god og ordentlig måde.

Vores klinik er en privat speciallægepraksis, og vi har et ydernummer - samarbejdsaftale med Region Midtjylland. Vores indtægt kommer via vores ydelsesafregning til Region Midtjylland. Hvis patienter udebliver eller melder afbud samme dag, må vi ikke sende en regning til patienterne, som mange andre sundhedsbehandlere må.

Vi har en målsætning om at udeblivelser skal minimeres mest muligt og at vi kan bruge ressourcerne på hjælpe så mange som muligt. Vi vil derfor annullere tiderne for patienter, som ikke bekræfter fremsendt tid til 1. konsultation eller udebliver uden afbud.

Afbud skal naturligvis meddeles snarest muligt. I kan ringe i telefontiden, sende besked via Lægevejen.dk

Uden afbud kan vi jo ikke indkalde patienter fra vores venteliste.

Vi prøver at overholde de tildelte tider så godt vi kan, men det kan ske at problemstillinger hos foregående patient medfører en forsinkelse. Det er yderst sjældent, at vores ventetider er mere end 5 - 10 min.

Vi har ofte oplevet, at vores patienter søger kontakt til os pga. et pres eller ønske herom fra kommunen, eks. jobcenteret. Det er vigtigt, at fortælle din praktiserende læge og naturligvis os, hvis dette er tilfældet. Vi laver ikke erhvervsevnevurderinger m.v. for kommunen - jobcenteret.

Efter 1. samtale vurderer vi sammen, om vi kan tilbyde dig et udredning/behandlingsforløb. Vi bestræber os meget på at være så godt forberedte som muligt til 1. samtale, og det heldigvis sjældent, at vi ikke kan tilbyde et udrednings/behandlingsforløb efterfølgende.

1. samtale er typisk 45 - 50 min og efterfølgende konsultation er typisk op til 25 min.

Vi har ikke mulighed for at tilbyde psykoanalytisk, psykoanalytisk psykoterapi eller metakognitiv terapi.

 

Loven kræver at e-mail/elektronisk kommunikation mellem læge og patient skal foregå via en krypteret forbindelse.

E-konsultation via Lægevejen.dk er kun til korte beskeder og simple problemstillinger ellers må du ringe i telefontiden mandag-torsdag på 8632 7000.

 

Praksis deltog i akkrediteringsprocessen med Den Danske Kvalitetsmodel og blev akkrediteret uden anmærkninger.

Klager og indberetninger: Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: Klage over behandling.

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Midtjylland via følgende link: Klage over serviceniveau.

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken, kan anmeldelse ske til Patientforsikringen via følgende link: Anmeldelse af skader.

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link: Utilsigtet hændelse.

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette bivirkninger, kan det gøres hos lægemiddelstyrelsen via følgende link: Blanket

Læs mere om klager i region Midt her.

Læs mere om erstatning og anke i region Midt her.

På grund af den nye persondatalov er praksis nødt til at have nedenstående stående på vores  hjemmeside: 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinikken "Speciallæge i Psykiatri Kim Vestberg" som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan klinikken "Speciallæge i Psykiatri Kim Vestberg" behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer af oplysninger 

Klinikken "Speciallæge i Psykiatri Kim Vestberg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), nogle gange seksuelle forhold, nogle gange etnisk oprindelse samt nogle gange religiøse forhold. 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
  • Aftaledeling er tilkommet 11/1-2022 - iht. en bekendtgørelse dateret 26/6-2020 benævnt "Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur" Du kan give lægen besked om du ikke vil aftaledele, og du kan også på din lægeapp blokere for aftaledeling.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Systemhuset: Novax A/S
 • Telefonsystem: Flexfone
 • Bestilling af laboratorieprøver: Webreq
 • Opbevaring af patienters svar på spørgeskemaer: Webpatient

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 8632 7000

Adresseoplysninger på klinikken:
Speciallæge i Psykiatri Kim Vestberg
Strandvejen 7
8400 Ebeltoft
Danmark
Dato: 24. oktober 2022

Find vej

Praksis ligger i stueetagen.  

Handicapparkering findes lige udenfor indgangsdøren.

Gratis parkering. Der kan også parkeres overfor ved Fregatten Jylland

Kim og Lone er i praksis fra mandag til torsdag.